ટેકનોલોજીની વાત

ગુજરાત સરકારે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે 500 કરોડ રૂપિયાના ફંડની જાહેરાત કરી

ગુજરાત સરકારે રાજ્યમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 500 કરોડ રૂપિયાના ફંડની જાહેરાત કરી છે. આ ફંડનો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની ખરીદી, ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જિંગ સ્ટેશનોના નિર્માણ અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કરવામાં આવશે.

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ પગલું રાજ્યમાં ઇકોલોજીકલ ફૂટપ્રિન્ટ ઘટાડવા અને વાતાવરણને સુરક્ષિત કરવા માટે લેવામાં આવ્યું છે.

ઇલેક્ટ્રિક વાહનો શુદ્ધ હોવાથી તેઓ વાતાવરણમાં ગ્રીનહાઉસ વાયુઓનું ઉત્સર્જન કરતા નથી. તેથી, તેઓ પર્યાવરણ માટે ખૂબ જ યોગ્ય છે.

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ પગલાથી રાજ્યમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો ઉપયોગ વધશે અને તેનાથી વાતાવરણને સુરક્ષિત કરવામાં મદદ મળશે.